Regulamin sklepu www.surfcenter.pl.


I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Kitedoktor Marek Bosowski,  ul. CHYLOŃSKA 257, 81-016 GDYNIA, Polska
NIP: 5842303258
REGON: 385094965
tel. kom. +48 518609092
email: info@surfcenter.pl
nr-konta: 16 1140 2004 0000 3302 7961 4747


Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.surfcenter.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary od Sprzedawcy. 
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).  
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę. 
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu. 
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient posiadający konto użytkownika, może dokonać zakupu Towarów. 

II. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu środków komunikowania: poczta elektroniczna, telefon lub oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.surfcenter.pl
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy tekst jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
 

III. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym surfcenter.pl jest bezpłatna i nieobowiązkowa.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Login
  2. Hasło
  3. E-mail
  4. Imię
  5. Nazwisko
  6. Ulica, nr domu, nr mieszkania
  7. Nr telefonu
 4. W przypadku Rejestracji konta firmowego do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych:
  1. Pełną nazwę firmy
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Numer REGON
  4. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy,miasto, województwo, kraj),
  5. Dane rejestracyjne podane w pkt. 3.
 5.  
 

IV. Zamówienia

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja są warunkiem korzystania z usług Sklepu. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.surfcenter.pl, e-mailem na adres info@surfcenter.pl bądź telefonicznie +48 518 609 092.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zmiana koloru zamawianego produktu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
  • 3.1. sprawdzeniu przez nas kompletności wysłanych danych,
  • 3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
 4. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym, po potwierdzeniu dostepności - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem, po potwierdzeniu dostepności - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
 6. Zamówienia złożone w Sklepie są przyjmowane w godzinach pracy Sklepu.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. 
 8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  1. Telefon – 518 609 092
  2. E-mail – info@surfcenter.pl
  3. Adres korespondencyjny – Surfcenter, ul. Chylońska 257, 81-016 Gdynia
 9. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 
 10. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 8 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.  
 

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich DPD, UPS, DHL.
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
   

VI. Płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy: w tytule podając nr zamówienia (np. #77)
  2. za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki 
 2. Klient, który wybrawszy opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
   

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) 
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 5. Jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.
 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Aby zachować ten termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 3. Adres do wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy: Surfcenter, ul. Chylońska 257, 81-016 Gdynia lub drogą mailową info@surfcenter.pl
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie towaru przed jego upływem. 
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Surfcenter, ul. Chylońska 257, 81-016 Gdynia
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 
 7. Sprzedawca zwróci należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy ponosi Konsument.
 9. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy ponosi Konsument. Oceny zmniejszenia wartości rzeczy określa Sprzedawca. 
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, dotyczącego zestawienia towarów, bez podania przyczyny odmowy.
 

formularz odstąpienia od umowy    

IX. Dane osobowe

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.surfcenter.pl
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.